Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Team Svenningsen

 1. maj 2019

 

Team Svenningsens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Team Svenningsen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen..

 

Kontaktperson: Daniel Svenningsen

Adresse: Mosevej 160, 9870 Sindal

CVR: 36315687

Telefon: 50881932

Mail: info@teamsvenningsen.dk

Website: www.teamsvenningsen.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Sponsor:

             Registrerings – og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.


          2.Støttemedlems oplysninger
             Registreringsoplysninger som navn, adresse, betalingsdato, telefonnumre, e-mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi har som udgangspunkt kun de oplysninger vi får fra dig.

Cookies:
Team Svenningsen benytter sig af de funktioner, der anvender cookies til at indsamle anonym data omkring brugen af vores website. Der er installeret en Facebook Pixel på www.teamsvenningsen.dk

Cookies gemmes på din computer, mobil eller lignende.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kommer lidt an på typen), men de fornys under hvert besøg.
Du kan både blokere for cookies og slette dem.

Se vejledning i at slette cookies fra de mest almindelige browsere:

http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Google Analytics:
Her analyserer vi data omkring vores webbesøg. Vi kan ikke identificere dig på et personligt plan, men kun se datamængder og bevægelser.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettiget (legitime) interesser som:

 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af sponsorat og medlemskab
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af organisationen, dog kun op til max 5 å
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Team Svenningsens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlig grunde til behandling er særligt:

 • Organisationens berettiget (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Organisationens medlemshåndtering, herunder medlemskabsopkrævning/Sponsorat opkrævning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsloven.
 • Administration af din relation til os.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når der i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Medlem – eller sponsor oplysninger videregives til revision med henblik regnskab.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysning som medlem eller sponsor.

Støttemedlemmer eller sponsor:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse som stø

 

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af date
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder at gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelsen er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.